Nomination Committee

The main task of the Nomination Committee is to prepare for the election and payment of fees to Board members and auditors at the AGM. The tasks of the Nomination Committee is to develop proposals for a Chairman of the AGM, the number of Board members and, as applicable, an auditor or registered auditing company, election of Board members, election of Chairman of the Board, fees to Board members and auditors and, as applicable, proposals for election of auditors.

As per the decision of the AGM, the chairman of the board will contact the four largest shareholders as per August 1st 2017. These will appoint a nomination committee. The names of the people in the nomination committee and whom they are representing are published below:

  • John Longhurst as Chairman of the Board
  • David Cohen, representing Simcah, Chairman of the Nomination Committee
  • Lars Rodert, representing ÖstVäst Advisory
  • Ulric Grönvall, representing Danske Capital

The Nomination Committee together represents over 33.30 percent of the votes in the company.

To contact the nomination committee with input/suggestions to the election of the Board of Directors, please send an e-mail to: valberedning@seamless.se

 

Valberedningen

Huvuduppgiften för valberedningen är att förbereda val och arvodering av styrelseledamöter och revisorer vid årsstämman. De uppgifter valberedningen har är att ta fram förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, förslag till val av revisorer.

Enligt årsstämmans beslut kommer styrelseordförande kontakta de fyra största aktieägarna per den 1 augusti 2017. Dessa kommer att tillsätta en valberedning. Namnen på de personer i valberedningen och vem de representerar offentliggörs nedan:

  • John Longhurst som styrelseordförande
  • David Cohen, representerande Simcah, ordförande i valberedningen
  • Lars Rodert, representerande ÖstVäst Advisory
  • Ulric Grönvall, representerande Danske Capital

Valberedningen representerar tillsammans drygt 33,30 procent av rösterna i bolaget.

För att kontakta valberedningen med input/förslag till val av styrelse, vänligen sänd ett e-mail till: valberedning@seamless.se